صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |

صفحه اصلی > خطبه ها > فهرست موضوعی > مراکز علمی > حوزه های علمیه   چاپ        ارسال به دوست

لزوم ارائه تلقی جدید، شفاف و کارآمد از «وحدت حوزه و دانشگاه»

لزوم ارائه تلقی جدید، شفاف و کارآمد از «وحدت حوزه و دانشگاه»
یکی از عوامل پیدایش و گسترشِ گسست مـیان حـوزه و دانشگاه، تلقی‌های نادرست‌ از‌ این موضوع و سیاست‌های ارائه شده براساس این تلقیات نـادرست بـوده اسـت. به همین خاطر اگر تلقّی درستی از وحدت حوزه و دانشگاه ارائه نشود و مبنای سیاست‌گذاری در این‌ زمـینه‌ قـرار نـگیرد،‌ گسست حوزه و دانشگاه و نخبگان اجتماعی به وجود آمده و گسترش خواهد یافت. بـر هـمین اساس‌ در شرایط کنونی ما نیازمند ارائه‌ تلقّی جدید، شفاف‌تر و کارآمدتری‌ از «وحدت‌ حوزه و دانشگاه» هستیم که عـلاوه بـر پاسخ به نیازهای کنونی کشور، ما را در عرصه‌ فرایند ‌‌جهانی‌ شدن نیز یـاری دهـد. لازم به ذکر است که در این دو دهه‌ تـلقی‌های‌ گـوناگونی‌ از وحـدت حوزه و دانشگاه ارائه شده که بسیاری از آنها بـه علّت مشکلات متعدد‌ نتوانستند ما را به اهداف مورد نظر در طرح وحدت حوزه و دانـشگاه‌ بـرسانند. تلقّی حداکثری از‌ وحدت‌ حوزه و دانـشگاه، کـه به دنـبال وحـدت مـطلق این دو نهاد علمی در تمامی شئون (اعـم از اهـداف، مسائل، روش‌ها، نظام آموزشی و پژوهشی و...) بود، عملاً به نفی هویّت حوزه‌ یـا دانـشگاه می‌انجامید و بالطبع یک چنین رویکرد افراطی‌‌ی نمی‌توانست مقبولیت اجتماعی بـیابد و تـحقق خارجی پیدا کند. رویکردهای حـداقلی در ایـن زمینه نیز به حضور حوزویان در دانشگاه و دانشگاهیان‌ در حوزه و مواردی این چنین قناعت مـی‌کرد. بـدیهی است که تلقّی حداقلی از وحـدت حـوزه و دانـشگاه نیز به عـلت نـاکارآمدی در حل مسائل مملکت و بـخصوص مسائل متنوّع‌ و پیچیده‌ی کنونی، به هیچ وجه نمی‌تواند تلقّی درستی شناخته شود. بر همین اسـاس مـا امروزه به تلقّی جدیدی از وحدت حـوزه و دانـشگاه نیازمندیم کـه از یـک طـرف امکان‌ تحقق‌ خارجی آن وجـود داشته باشد و از طرف دیگر بتواند به نیازهای جامعه‌ اسلامی در تمامی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقـتصادی، دیـنی و علمی و... پاسخ مناسب بدهد. پس‌ از‌ ارائه‌‌ ایـن تـلقّی جـدید، بـاید سیاست‌های‌ قبلی‌ در‌ زمـینه‌ی وحـدت حوزه و دانشگاه مورد نقد و بررسی و اصلاح قرار گرفته و سیاست‌ها و راهکارهای جدیدی متناسب با تلقی‌ پذیرفته‌ شـده‌ی‌ جـدید ارائه گردد.
منبع: وحدت حوزه و دانشگاه، بیم‌ها و امیدها، علیرضا اعرافی، نشریه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 18 و 19، تابستان و پاییز 1382.


١١:٤٨ - 1394/02/30    /    شماره : ٦٢٥١٧    /    تعداد نمایش : ٧٨٣خروج