صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |

        

استاد علیرضا اعرافي   

الف) مشخصات فردي:
نام: عليرضا
نام خانوادگي: اعرافي
سال تولد: ١٣٣٨
نام پدر: محمد ابراهيم
رتبه علمي: اجتهاد در فقه و اصول(دکتری)
آخرين درجه تحصيلي: درس خارج
رشته اصلي: فقه، اصول، فلسفه و عرفان اسلامي 
رشته فرعي: تعليم و تربيت اسلامي


ب‌) سوابق اشتغال: نام سازمان يا مؤسسه محل خدمت / نوع فعاليت / سمت

1.      جامعة المصطفي العالمية/ علمي–اجرايي/ رئيس

2.      شورای عالی انقلاب فرهنگی/ عضو حقیقی

3.      پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم / پژوهشي- آموزشي- اجرايي/ رئيس/ سابقاً

4.      پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم/ پژوهشي/ مدیر گروه علوم تربیتی/ معاون پژوهشی/ سابقاً

5.      مركز جهاني علوم اسلامي/ علمي- اجرايي/ رئيس/ سابقاً

6.      شوراي فرهنگ عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي/ پژوهشي/ عضو

7.      شوراي فرهنگي‌- اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري/ پژوهشي- اجرايي/ عضو/ سابقاً

8.      مؤسسه آموزشي- پژوهشي امام خميني (ره‌) قم/ پژوهشي/ مدير گروه علوم تربيتي/ سابقاً

9.      مركز جهاني علوم اسلامي و سازمان مدارس / علمي - اجرايي / عضو هيأت امناء/ سابقاً

10.  مرکز خدمات حوزه های علمیه/ عضو هیئت مدیره

11.  مؤسسه اشراق و عرفان/ مؤسس/ رئيس هيئت مديره

12.  کمسیون حوزه ای شورای عالی انقلاب فرهنگی/ عضو

13.  حوزه علمیه برادران و خواهران میبد/ مسئول

14.  دانشگاه پیام نور، دانشکده الهیات، دانشگاه علمی- کاربردی، علوم قرآني و مرکز تحقیقات ژنتیک میبد/ عضو هیأت امناء

15.  مؤسسه بين المللي هدي / اجرايي / عضو هيأت امناء/ سابقاً

16.  حوزه علميه قم / علمي اجرايي / معاون پژوهشي/ سابقاً

17.  كنگره دين‌پژوهان كشور / پژوهشي / عضو/ سابقاً

18.  فصلنامه حوزه و دانشگاه / اجرايي / مدير مسئول

19.  دفتر تبليغات حوزه علميه قم / اجرايي / عضو هيأت امناء/ سابقاً

20.  دو فصلنامه "جستارهاي اقتصادي" / پژوهشي - اجرايي / مدير مسئول

21.  دو فصلنامه "تربيت اسلامي" / پژوهشي - اجرايي / مدير مسئول

22.  شوراي پژوهشهاي علمي كشور/ پژوهشي- اجرايي/ عضو/ سابقاً

23.  هيأت امناء منطقه ٢ كشور / پژوهشي - اجرايي / عضو

24.  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ عضو

25.  شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم/ عضو

26.  سند چشم انداز آموزش و پرورش/ ناظر

 
ج‌) سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتي / سمت در طرح
   ** طرح هاي خاتمه يافته

1.      فلسفه تعليم و تربيت / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مؤلف

2.      اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجري

3.      در باب استعداد آدمي / مجري

4.      آراء تربيتي دانشمندان مسلمان جلد١ / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجري

5.      آراء تربيتي دانشمندان مسلمان جلد٢ / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجري

6.      آراء تربيتي دانشمندان مسلمان جلد٣ / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری

7.      آراء تربيتي دانشمندان مسلمان جلد٤ / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه /  مجري

8.      سيره تربيتي پيامبر و اهل بيت (ع‌) جلد١ (تربيت فرزند) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه /  مجري

9.      سيره تربيتي پيامبر و اهل بيت (ع‌) جلد2 (تربیت دینی) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری

10.  سيره تربيتي پيامبر و ائمه (ع‌) جلد 3 (تربیت اخلاقی) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجري

11.  سيره تربيتي پيامبر و اهل بيت (ع‌) جلد4 (نگرشی بر آموزش با تاکید بر آموزش های دینی) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری

12.  تقریرات درسهای فقه و اصول آیات حائری، وحید خراسانی، تبریزی، فاضل و مطهری (ره)

13.  رساله قاعده تعویض سند (رجالی)/ مؤلف

14.  کتاب الوصیه / مؤلف

15.  مغنی اللبیب / تصحیح و تعلیقه

16.  الجوهر النضید / تصحیح و تعلیقه

17.  نهایه الحکمه / تعلیقه

18.  اسفار جلد 1/ تعلیقه

19.  سفرنامه / مولف

20.  فقه تربیتی جلد 1 و 2/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ مولف

21.  وحدت آرمانی نخبگان/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ مولف.

22.  فقه تربيتي؛ مبانی و پیش‌فرض‌ها موسسه اشراق و عرفان/ مولف

23.  فقه تربیتی؛ یادگیری علم و دین/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

24.  وحدت حوزه و دانشگاه / موسسه اشراق و عرفان/ مولف

25.  بررسي فقهي فلسفه‌ورزي و فلسفه‌آموزي / از سری بحثهای فقه تربیتی1/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

26.  مجسمه و نقاشي / موسسه اشراق و عرفان/ مولف

27.  قواعد فقهی جلد اول: تسبیب، اعانه بر اثم، اعانه بر برّ/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

28.  احکام تربیت فرزند/ از سری بحثهای فقه تربیتی 2/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

29.  تربیت فرزند با رویکرد فقهی/ از سری بحثهای فقه تربیتی3/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

30.  درآمدی بر تفسیر تربیتی / از سری بحثهای تفسیر تربیتی قرآن کریم1/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

31.  ضمیر ناخودآگاه در قرآن/ از سری بحثهای تفسیر تربیتی قرآن کریم2/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

32.  نفاق شناسی/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

33.  الفلسفه / موسسه اشراق و عرفان/ مولف

34.  التصوير / موسسه اشراق و عرفان/ مولف

35.  فقه التربيه الجزء الاول و الثاني/ الحضاره لبنان/ مولف

36.  نقش تربيتی معلم / مشاور و ناظر

37.  ارتباط معرفتي علوم تربيتی و اسلام / مشاور و ناظر

38.  فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی/ مشاور و ناظر

39.  مکاسب محرمه نوع دوم/ مشهور/ سلسله دروس

40.  شاخص‌هاي تربيت خانوادگي/ مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست جمهوري/ مولف
    * *  طرح‌هاي در دست اجرا

1.      فقه تربیتی جلد 3و 4 و 5 و 6/ مولف

2.      فلسفه فقه/  مولف

3.      فقه اخلاق/ مولف

4.      هرمنوتيک/ مولف

5.      فقه اقتصاد جلد  / دوره 12 جلدی / مولف

6.      فقه عقیدتی جلد 1 / مولف

7.      اصول فقه جلد 1 / مولف

8.      فرهنگنامه سیره تربیتی پیامبر و ائمه(ع)/ مشاور و ناظر

*** مقالات  چاپ شده

بخشی از مقالات به قرار زیر است

1-     دانش تربيت؛ وضعيت مطلوبِ علوم تربيتي؛فصلنامه تخصصی اسلام و پژوهشهای تربیتی،موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی، شماره 6،پاییز و زمستان 1390، صص57 ـ 76 .

2-     گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی؛فصلنامه فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی)،دفتر تبلیغات حوزه علیمه قم؛ شماره 70 ، زمستان 1390 صص87-130.

3-     تاثیرات دانش فقه برمسائل دانش تربیت؛ دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه فقهی؛مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، شماره 5، پاییز 1390، صص3-34.

4-     تعریف تربیت و تطبیق آن بر حرکت فلسفی؛دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ بهار و تابستان 1391، ش 14؛ صص7-28.

5-     بررسی فقهی ممنوعیت فلسفهورزی و فلسفهآموزی،پژوهشنامه نورحکمت،  مجتمع آموزش عالی امام خمینی، جامعه المصطفی العالمیه؛ شماره 40، تابستان 1391، صص 5-30.

6-     نمازآموزی به فرزندان؛ بررسی فقهی؛فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»؛ دانشگاه امام حسین(علیه السلام)، تهران (روند ارزیابی و چاپ)

7-     تربیت اعتقادی فرزندان ؛فصلنامه فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی)،دفتر تبلیغات حوزه علیمه قم؛(روند ارزیابی و چاپ)

 


د) سوابق فعاليت‌هاي آموزشي:

الف) ادبیات و منطق :

1) صرف و نحو (کتاب های صرف ساده ، سیوطی ، مغنی)

2) معانی و بیان ( مختصر و جواهر البلاغه)

3) منطق (حاشیه ملا عبدالله ، المنطق مظفر ، الجوهر النضید )

* ارائه در حوزه

ب) فقه و اصول :

1) شرح                                                             2) مکاسب

3) اصول فقه                                                       4) رسائل

5) حلقات شهید صدر                                            6) کفایه

7) خارج فقه ( کتاب های: قضاء ، شهادات ، حدود ، مکاسب محرمه ) از سال 73 تاکنون.

8) خارج فقه التربیه

9) خارج اصول فقه                                            10) مبانی اجتهاد

* ارائه دروس فوق در حوزه علمیه قم و دانشگاه قم

ج) فلسفه و عرفان :

1) بدایة الحکمة                                             2) نهایةالحکمة

3) شرح اشارات                                            4) اسفار

5) تمهید القواعد                                           6) شواهد الربوبیة

*ارائه در  حوزه علمیه قم/ مرکز جهانی علوم اسلامی

د)تعلیم و تربیت و اخلاق و معارف :

1) فلسفه تربیتی اسلام / مؤسسۀ امام خمینی (ره)

2) تربیت اسلامی و تربیت در قرآن و روایات / مؤ سسۀ امام خمینی(ره) / دانشگاه تربیت                                  مدرس تهران / دانشگاه تربیت معلم تهران / دانشگاه تهران / مراکز تخصصی حوزه علمیه قم / حوزه یزد و میبد / دوره های آموزشی معلّمان ودبیران آموزش و پرورش

3) فلسفه اخلاق / مؤسسۀ امام خمینی (ره) / مراکز تخصصی حوزه علمیه قم

4) دروس معارف / دانشگاه علامه طباطبائی

5) دروس اخلاق / حوزه / مرکز جهانی / و سایر مراکز

هـ) تفسیر و نهج البلاغه:

دوره های آ موزشی و سخنرانی

ه‍ ) عناوين پايان نامه هايي كه استاد راهنماي آن بوده‌اند: عنوان پايان نامه/مقطع/سال
١. ميزان انطباق محتوا و اهداف كتب تعليمات ديني مقطع راهنمايي / كارشناسي ارشد / ١٣٧٦
٢. انگيزش در اخلاق از ديدگاه قرآن كريم / كارشناسي ارشد / ١٣٧٧
٣. روش‌هاي تربيتي انزوا و تبشير در قرآن / كارشناسي ارشد / ١٣٧٧
٤. بررسي تطبيقي فطرت از ديدگاه شهيد مطهري و استعداد از ديدگاه اسكفلر وپيامدهاي آن / كارشناسي ارشد / ١٣٧٧ 
٥. بررسي ارتباط ميان آموزه هاي حياتي دانش‌آموزان آموزش و پرورش از منظر معرفت شناسي / دكتري / ١٣٧٩
٦. رابطه فقه و تربيت / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
٧. تاريخ تحول ادوار اجتهاد / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
٨. جايگاه عقل و دين‌شناسي علامه طباطبايي و اقتضائات آن در تربيت عقلاني / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
٩. آداب و شيوه هاي آموزشي در سيره معصومين (ع‌) / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
١٠. آراي تربيتي امام خميني (ره‌) / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
١١. مباني كلامي حكومت ديني / سطح ٤ حوزه / ١٣٨١
١٢. خانواده در اسلام / كارشناسي ارشد / ١٣٨٠
١٣. تربيت اول در قرآن / كارشناسي ارشد / ١٣٨٠
١٤. عليت گرايي، ريشه علل از ديدگاه اسلام / ١٣٧٩
١٥. اسلام و دموكراسي / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
١٦. تربيت اخلاقي در سيره معصومين(ع) / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
١٧. روشهاي آسيب زا در تربيت اسلامي / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩

** پایان نامه های دیگری هم وجود دارد

و) تأليف يا ترجمه مقاله و مصاحبه: عنوان مقاله/نام نشريه/سال نشر
١. تعليم و تربيت از ديدگاه ابن خلدون / مجله نور علم / ١٣٧٠
٢. در خصوص وظيفه مركز جهاني علوم اسلامي / نشريه در آينه نقد دفتر اول / ١٣٧٦
٣. نقد و بررسي وحدت حوزه و دانشگاه / فصلنامه دانشگاه اسلامي / ١٣٧٧
٤. مسائل و مشكلات جوانان در يك نگاه / نشريه داخلي مؤسسه امام خميني (ره‌) / ١٣٧٧
٥. مفهوم‌شناسي مشاوره ديني / مجموعه مقالات همايش مشاوره از ديدگاه اسلام / ١٣٧٨
٦. نقد و بررسي وحدت حوزه و دانشگاه در دو دهه اخير / مجموعه مقالات كتاب دوم‌حوزه و دانشگاه / ١٣٧٨
٧. مفهوم‌شناسي مشاوره ديني / فصلنامه حوزه و دانشگاه / ١٣٧٨
٨. سرمقاله / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ٢٠ / ١٣٧٨
٩. آسيب‌شناسي, روش شناختي و راه حل‌ها / فصلنامه پژوهش و حوزه / ١٣٧٩
١٠. روش‌هاي استنباط آداب تعليم و تربيت / كتاب اول تربيت اسلامي / ١٣٧٩
١١. سرمقاله / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ٢٢ / ١٣٧٩
١٢. سخن آغازين / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ١٨ / ١٣٧٨
١٣. تربيت در سيره و كلام امام علي(ع) / مجموعه مقالات تربيت اسلامي / ١٣٧٩
١٤. سرمقاله / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ٢٨ / ١٣٨١
١٥. مناسبات علم انساني و دين / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ٢٠ و ٢٢ / ١٣٧٨
١٦. نقش پژوهش در تعامل ميان حوزه و دانشگاه / پيام پژوهش / ١٣٨١
١٧. آرامش روان از منظر اسلام / چكيده مقالات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني / ١٣٨١
١٨. وحدت حوزه و دانشگاه "بيم‌ها و اميدها" / جزوه ويژه همايش ٢٧ آذر / ١٣٨٢
١٩. حوزه و دانشگاه و اقتضاء همگرايي / نشريه پگاه حوزه شماره ٩٧ - ٩٦ / ١٣٨٢
٢٠. حوزه و دانشگاه از واگرايي تا همگرايي / نشريه پگاه حوزه / ١٣٨٠
٢١. پژوهشهاي حوزوي، ظرافتها و چالشها / نشريه پگاه حوزه / ١٣٨١
٢٢. گامهاي آغازين در نظريه پردازي ديني / نشريه پگاه حوزه / ١٣٨٢
٢٣. قلمروهاي جهاني حوزه / پگاه حوزه ١١٦ و ١١٥ / ١٣٨٢
٢٤. وحدت حوزه و دانشگاه (هست)ها و (بايد)ها / خردنامه همشهري / ١٣٨٠
٢٥. خطبه‌هاي نماز جمعه و سخنرانيها 7٠٠ ساعت با موضوعات:

الف) مباحث مدیریتی و استراتژیک زندگی و اعتقادات اسلامی

ب) سیره پیامبر و ائمه و تاریخ اسلام 

ج) تفسیر قرآ ن و نهج البلاغه

د) تربیت اجتماعی

هـ) تربیت خانوادگی

و) اخلاق اسلامی

ز) مباحث اجتماعی و سیاسی و بین المللی

ح) مباحث منطقه ای


ز) آشنايي با زبان‌ها:

عربي و انگليسي


ح‌) آشنايي با كشورهای:

آلمان, فرانسه، سوئيس، انگلستان، ايتاليا ، آذربايجان، روسیه، چین، اندونزی، کویت، مالزی، سوریه، عربستان، مراکش، تایلند، بوسنی و هرزگوبین، امارات، ترکیه و........


ط) اسامي و مشخصات جوايز علمي
١. كتاب «آراء دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ج١» به عنوان كتاب برترحوزه در سال ١٣٧٧ رتبه اول را كسب كرد و لوح تقدير و سكه دريافت نمود.
٢. كتاب «تربيت فرزند ( سيره تربيتي پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) ج١» / ناظر آقاي عليرضا اعرافي / حائز رتبه برگزيده سومين دوره كنگره دين پژوهان كشور در سال ١٣٨٠
٣. كتاب «آراء دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ج٣» ناظر آقاي عليرضا اعرافي / حائز رتبه اول در بيست و يكمين دوره انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٨٢

4. کتاب فقه تربیتی جلد 1و 2 علیرضا اعرافی / کسب عنوان برگزیده پژوهش دینی سال 87و86 در جشنواره آئین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین