کارگاه روش های نوین تدریس در افغانستان

کارگاه روش های نوین تدریس در سالن جلسات تضمین کیفیت نمایندگی جامعة المصطفى افغانستان برای اساتید نمایندگی با ارائه آقای محمدحیدر یعقوبی برگزار گردید.

آقای یعقوبی در ابتدا به اهمیت روش های نوین تدریس پرداخت و گفت: روش تدریس جدید که ما آن را روش تدریس نوین می‌نامیم بیشتر مبتنی بر فعالیت است و ذهن یادگیرنده را متمرکز می‌سازد تا به طور کامل در فرایند یادگیری درگیر شود. در روش تدریس نوین، آموزش و برنامه‌ریزی درسی به گونه‌ای انجام می‌شود که یادگیرنده در محور آن قرار گیرد.

وی در ادامه در مورد نقش تصمیم گیری در حرفه تدریس،انواع تصمیم گیری،توان انتخاب،بهترین راه حل و اولویت بندی بحث کرد.

آقای یعقوبی در مورد رفع نیاز دانشجویان توسط روش های نوین تدریس بیان کرد : نیاز های دانشجویان،تعیین اهداف یادگیری،انتخاب محتوای یادگیری،راهبرد های آموزشی از جمله طراحی آموزشی استاد است و همچنان ارائه توضیح مطلب،پرسشگری،گوش دهی و نظارت از جمله تصمیم گیری های حین تدریس است که باید اساتید دقت ویژه داشته باشند.

آقای یعقوبی در آخر هم درمورد تصمیم گیری استاد در طراحی آموزشی،تصمیم گیری در حین اجرای تدریس و ارزشیابی آموزشی پرداخت.

در این کارگاه به تعداد ۳۳ نفر از اساتید نمایندگی جامعة المصطفى افغانستان حضور داشتند.