تماس با ما

مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعةالمصطفی العالمیه

نشانی: قم، خیابان معلم، ساختمان مرکزی جامعةالمصطفی العالمیه
شماره تماس (جامعةالمصطفی العالمیه): ۰۲۵۳۷۱۷۲۷۳
شماره تماس (مرکز خبر المصطفی): ۰۲۵۳۷۱۷۲۱۳۵
نمابر: ۰۲۵۳۷۱۷۷۲۲۲
ایمیل: news@miu.ac.ir

ارسال پیام به تحریریه خبر