برنامه‌های هفته پژوهش مجتمع قرآن و حدیث

برنامه‌های مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث ویژه هفته پژوهش سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

برنامه‌های مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعةالمصطفی در هفته پژوهش به این شرح است:

 هفته پژوهش مجتمع قرآن و حدیث