در ماداگاسکار برگزار شد:

 پیش‌نشست چالش‌های هویتی زن مسلمان معاصر و الگوی فاطمی

ششمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی چالش‌های هویتی زن مسلمان معاصر و الگوی فاطمی با عنوان «چالش‌های تشکیل خانواده زن مسلمان معاصر و الگوی فاطمی» به زبان فرانسه با ارائه: جناب آقای دکتر سعید رحیمی نماینده جامعه المصطفی در ماداگاسکار و حامد یارمحمدیان در مرکز خواهران نمایندگی جامعه المصطفی در آنتاناناریوو برگزار گردید.

ششمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی چالش‌های هویتی زن مسلمان معاصر و الگوی فاطمی با عنوان «چالش‌های تشکیل خانواده زن مسلمان معاصر و الگوی فاطمی» به زبان فرانسه با ارائه: جناب آقای دکتر سعید رحیمی نماینده جامعه المصطفی در ماداگاسکار و حامد یارمحمدیان در مرکز خواهران نمایندگی جامعه المصطفی در آنتاناناریوو برگزار گردید.