جلسه کمیته رسانه همایش بین المللی ۷۵ سال اشغالگری در فلسطین

جلسه کمیته رسانه همایش بین المللی ۷۵ سال اشغالگری در فلسطین، با حضور دبیر علمی همایش، دبیر اجرایی، رئیس کمیته رسانه، دبیر کمیته رسانه و سایر اعضاء کمیته رسانه همایش برگزار شد.

این جلسه با هدف برنامه ریزی، حمایت رسانه ای همایش و گفتمان سازی موضوع فلسطین با استفاده از ظرفیت های جامعة المصطفی در داخل و خارج کشور تشکیل شد.