دیدار مفتیان منطقه اینگوش و انارمضان روسیه با نماینده جامعةالمصطفی

احمدحضرت مقتی اینگوش، مفتی انارمضان،  مارات حضرت و ارسلان حضرت از علمای اهل سنت روسیه با مدیر نمایندگی جامعةالمصطفی در روسیه دیدار و در رابطه با بررسی زمینه های گسترش همکاری ها گفت و گو کردند.

احمدحضرت مقتی اینگوش، مفتی انارمضان،  مارات حضرت و ارسلان حضرت از علمای اهل سنت روسیه با مدیر نمایندگی جامعةالمصطفی در روسیه دیدار و در رابطه با بررسی زمینه های گسترش همکاری ها گفت و گو کردند.