به همت نمایندگی جامعةالمصطفی؛

فستیوال قران و معارف اسلامی در هفت استان روسیه برگزار شد

فستیوال قران و معارف اسلامی بامشارکت جوانان از هفت استان وجمهوری روسیه با همکاری سه مفتیات و نمایندگی جامعة المصطفی در مسکو برگزار شد.

فستیوال قران و معارف اسلامی بامشارکت جوانان از هفت استان وجمهوری روسیه با همکاری سه مفتیات و نمایندگی جامعة المصطفی در مسکو برگزار شد.