تقدیر از صفوف برتر المصطفی در حوزه اسناد راهبردی

همزمان با دومین روز از هجدهمین اجلاسیه مدیران و نمایندگان جامعةالمصطفی، از واحدهای برتر داخلی و خارجی در ارزیابی عملکرد سال 1402 بر مبنای اسناد راهبری تقدیر شد.

در مراسم تقدیر از واحدهای برتر داخلی و خارجی مبتنی بر ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ بر مبنای اسناد راهبری به ترتیب نمایندگی های جامعه المصطفی در کشورهای پاکستان، افغانستان و نیجر، مالی و بورکینافاسو به عنوان صفوف خارج از کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین مجتمع های آموزش عالی فقه، نمایندگی المصطفی در خراسان و مجتمع آموزش عالی بنت الهدی به عنوان صفوف داخل کشور تقدیر شدند.