انتشار کتب جدید توسط نمایندگی ترکیه

معاونت پژوهش نمایندگی جامعةالمصطفی در ترکیه،‌خرداد ماه امسال ۲ عنوان کتاب به زبان ترکی استانبولی ترجمه و چاپ شد.

عنوان اول «نامه های عرفانی و وصیتنامه الهی سیاسی امام خمینی(قدس سره)» و عنوان دوم «مجموعه مقالات آراء و اندیشه های ملاصدرا» نام دارد.

کتب جدید توسط نمایندگی ترکیه