اطلاعیه و دفترچه آزمون مرداد ماه المصطفی

آزمون مرداد ماه ۱۴۰۳ جامعةالمصطفی در تاریخ ۱۷ مرداد برگزار می شود.

داوطلبان می توانند اطلاعیه و دفترچه این آزمون را دریافت نمایند.

اطلاعیه ارشد مردادماه ۱۴۰۳

اطلاعیه آزمون آزمایشی مرداد ماه ۱۴۰۳

اطلاعیه دکتری مردادماه ۱۴۰۳

اطلاعیه کلی ارزیابی قرآنی مردادماه ۱۴۰۳

اطلاعیه کلی آزمون مرداد ماه ۱۴۰۳

دفترچه ارشد مرداد ماه ۱۴۰۳

دفترچه دکتری مرداد ماه ۱۴۰۳

دفترچه سطح ۳ مرداد ماه ۱۴۰۳

دفترچه سطح ۴ مرداد ماه ۱۴۰۳

دفترچه سطح ۵ مردادماه ۱۴۰۳