پروفسور گلشنی از مرکز آموزش زبان فارسی و انتشارات المصطفی

پروفسور گلشنی از مرکز آموزش زبان فارسی و انتشارات المصطفی بازدید کرد.

در این بازدیدها وی با چگونگی و فرایند خاص آموزش زبان فارسی به طلاب غیر ایرانی در المصطفی از نزدیک آشنا شد.

وی همچنین در ادامه از مرکز نشر بین المللی المصطفی در قم بازدید و با هزاران عنوان کتاب منتشره این مرکز به دهها زبان آشنا شد.