در نوزدهمین پیش نشست همایش بین‌المللی چالش‌های هویتی زن مسلمان معاصر و الگوی فاطمی بررسی شد؛

چالش های برساخت هویت فردی زن مسلمان در مواجهه با رسانه

نوزدهمین پیش نشست همایش بین‌المللی چالش‌های هویتی زن مسلمان معاصر و الگوی فاطمی با عنوان چالش های برساخت هویت فردی زن مسلمان در مواجهه با رسانه در مؤسسه آموزش های کوتاه مدت جامعه المصطفی برگزار شد

 

دکتر جمیل ابراهیم اسکندر، استاد فلسفه اسلامی از دانشگاه فدرالی سائوپائولو برزیل  در نوزدهمین پیش نشست همایش بین‌المللی چالش‌های هویتی زن مسلمان معاصر و الگوی فاطمی با عنوان چالش های برساخت هویت فردی زن مسلمان در مواجهه با رسانه در سالن اتحاد مؤسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی برگزار شد، به بیان ویژگی ها و وضعیت حجاب و زنان مسلمان در کشور برزیل پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: بزرگترین رسانه های خبری برزیل اخبار را خارج از این کشور دریافت می کردند و به ندرت خواهید دید که رسانه های برزیل درباره زن مسلمان مطالبی منتشر کنند؛ چون رسانه ها می خواهند به اسلام ضربه وارد کنند و چهره بدی از زن مسلمان نشان دهند.

دکتر جمیل ابراهیم اسکندر با بیان اینکه قانون برزیل به شدت مخالف نژاد پرستی است، گفت: رسانه ها می خواهند با توطئه ای زن مسلمان را در برابر مرد قرار دهند و حتی در مواردی به زنان توهین می شود.

وی با اشاره به جایگاه اعراب در کشور برزیل گفت: امروزه اعراب شغل ها و جایگاه های مهمی در دولت برزیل دارند و بهترین بیمارستان برزیل دارای عنوان سوریه و لبنان است این بیمارستان از سوی مهاجران لبنانی و سوریه ای ایجاد شده است.