سیزدهمین شماره نشریه مطالعات بین‌المللی آموزش زبان فارسی نشریه وزارت علومی المصطفی شد

سیزدهمین نشریه علمی وزارت علومی جامعة المصطفی با عنوان نشریه «مطالعات بین‌المللی آموزش زبان فارسی» که نمونه این نشریه با ارکان و نویسندگان بین المللی آن در سطح کشور بی نظیر است، موفق به دریافت رتبه علمی از وزارت علوم گردید.

مطالعات بین‌المللی آموزش زبان فارسی المصطفی رتبه isc دریافت کرد

 

سیزدهمین نشریه علمی وزارت علومی جامعة المصطفی با عنوان نشریه «مطالعات بین‌المللی آموزش زبان فارسی» که نمونه این نشریه با ارکان و نویسندگان بین المللی آن در سطح کشور بی نظیر است، موفق به دریافت رتبه علمی از وزارت علوم گردید.

تحلیل و تفسیر متون ادب فارسی، تحقیقات مرتبط با حوزه‌های تحلیل گفتمان، سبک‌شناسی متون و نیز شعرشناسی شناختی، ترجمه و زبان شناسی، روایت شناسی، زبان شناسی تاریخی و تصحیح متون، سبک شناسی مدرن، مطالعات زبان‌شناختی متون فارسی در حوزه­ های آوایی، صرفی و معنایی زبان فارسی، مطالعات عروض و وزن شعر از دیدگاه واج شناسی، مطالعات گویش‌شناسی در متون ادب فارسی از منظر درزمانی و هم‌زمانی، مطالعات گویشی در متون زبانی، نشانه شناسی متون ادبی، نقد زبان شناختی متون ادبی، واژه ‌سازی در متون ادبیات داستانی و نیز کتاب‌های آموزشی زبان فارسی، ویژگی ها و دگرگونی های آوایی و دستور زبانی زبان فارسی از دوران باستان تا کنون و… از مهمترین موضوعات هدفگذاری شده این نشریه است.

فصل‌نامۀ بین‌المللی علمی – تخصصی ” مطالعات زبان فارسی ” با موضوع زبان  فارسی و با هدف رشد و شکوفایی مطالعات و تحقیقات ادبی و کمک به تعالی دانش ادبی و گسترش زبان فارسی در سطح جامعۀ ایرانی و سایر کشورهای فارسی زبان، آمادۀ دریافت مقالات علمی اساتید فرهیخته، اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها ، مراکز علمی – پژوهشی و دانشجویان دکتری داخلی و برون مرزی از ایران می باشد.