هشتمین شماره نشریه «خانواده در آیینه فقه» منتشر شد

دوفصلنامه علمی - تخصصی خانوده در آیینه فقه با هدف عرضه مقالات علمی - تخصصی و ارتقای سطح دانش طلاب دانش پژوهان و پژوهشگران در عرصه فقه اسلامی فراهم و برنامه ریزی شده است.

 

دوفصلنامه علمی – تخصصی خانوده در آیینه فقه با هدف عرضه مقالات علمی – تخصصی و ارتقای سطح دانش طلاب دانش پژوهان و پژوهشگران در عرصه فقه اسلامی فراهم و برنامه ریزی شده است.

لذا دست اندرکاران نشریه امیدوارند در سایه الطاف الهی و حمایت همه جانبه پژوهشگران و محققان ارجمند مجله ای درخور و شایسته در دسترس علاقه مندان حوزه خانواده و جامعه علمی قرار دهد.

 

مقالات ارائه شده در هشتمین شماره نشریه خانواده در آیینه فقه بدین شرح است:

 

خانواده مطلوب از دیدگاه قرآن کریم / احمد احمدی تبار ۹ – ۳۴

جرم انگاری سقط جنین در فقه امامیه و نظام کیفری ایران / حوریه خدایی ۳۵- ۶۲

تاثیر الگوها بر دختران در نظام تربیتی اسلام با تکیه بر آموزه های دین “سید محمود مرتضوی هشترودی مهناز ،سلمانی الهه شقایق شندی ۶۳ -۷۸

تحلیل تربیتی احکام فقهی زن و خانواده از منظر آیت الله محسنی ره / محمد احسانی ۷۹ – ۱۰۸

تحلیلی دیگر در ماهیت استقلالی حکمیت در خانواده با تأکید بر آیه ۳۵ سوره نساء و قوانین ایران – سید محمود مرتضوی هشترودی، محمد مهدی کریمی نیا، حیدر گودرزی، محمدحسین احمدی۱۰۹ – ۱۲۸

آسیب شناسی تأثیر رفتار والدین بر فرزندان درقرآن و روایات / سید موسی واعظی، زهرا علوی ۱۶۸-۱۲۹