نشست علمی «کرامت انسانی از منظر حقوق و شریعت»

نشست علمی «کرامت انسانی از منظر حقوق و شریعت» از سوی نمایندگی جامعةالمصطفی العالمیه در افغانستان برگزار گردید.

آقایان مصطفی احسانی و محمدناصر واعظ زاده کارشناسان نشست و آقای مهدی ناصری دبیر نشست بودند.

آقای احسانی مفهوم «کرامت» را مفهومی کانونی در علوم انسانی مدرن و اصل سامان‌ بخش و بنیادی در ساماندهی روابط انسانی ارزیابی نمود و بیان داشت: امروزه جوامع و ملت‌ها عمدتا براساس پاسداشت و عدم پاسداشت کرامت انسانی ارزیابی و قضاوت می‌شوند.

وی نظام‌های حقوقی، قوانین نافذه کشورها، حقوق بشر و موضوعات مشابه را مبتنی بر مفهوم کرامت انسانی دانست.

آقای احسانی در ادامه به ادیان الهی و به ‌ویژه دین مبین اسلام پرداخت و بیان داشت اسلام نیز انسان را موجود ویژه، خلیفه خداوند بر روی زمین معرفی کرده است. وی ضمن توضیح مفهوم کرامت، به ویژگی‌هایی که باعث کرامت انسان گردیده است و انسان را موجود متمایز ساخته است پرداخت و موهبت «عقل» «روح الهی» و «فطرت الهی» انسان را در این میان مهم ارزیابی نمود.

در ادامه آقای واعظ زاده کرامت انسانی را در شریعت اسلامی تبیین کرد و بیان داشت: کرامت از حقوق موضوع نیست بلکه یک امر ذاتی و فطری است که به انسان از آن حیث که انسان است تعلق می‌گیرد با قطع نظر از جنسیت، نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی، ملیت، قومیت و امور مشابه.

وی کرامت انسانی را پایه و اساس کلیه حقوق موضوعه دانست و به ماده شش قانون اساسی کشور افغانستان اشاره نمود که در آن کرامت انسانی تصریح شده است.

آقای واعظ ‌زاد احتمالات دیگری از قبیل اکتسابی داشتن کرامت را نقد نمود و آنها را مغایر با دریافت‌های عقلی و وحیانی دانست.