بازدید مدیرکل روابط عمومی المصطفی از مدارس توحید

آقای الله اکبری، مدیر کل روابط عمومی جامعةالمصطفی به اتفاق معاون آموزش مرکز امور خانواده ها از مدارس پسرانه و دخترانه توحید بازدید کردند.

در این بازدید آقای متولی، توضیحات مبسوطی پیرامون مدارس عصری و پتانسیل بالقوه ای این مدارس ارائه نمود که مقرر گردید در جلسه ای دیگر گزارش مشروح خبری ارائه گردد.