بیست و هشتمین شماره «در مسیر استنباط» منتشر شد

بیست و هشتمین شماره نشریه «در مسیر استنباط»، انجمن علمی فقه و اصول مجتمع آموزش عالی فقه  ویژه بهار و تابستان ۱۴۰۲ منتشر شد.

دوفصلنامه علمی – تخصصی در مسیر استنباط با هدف عرضه مقالات علمی – تخصصی و ارتقای سطح دانش طلاب دانش پژوهان و پژوهشگران در عرصه علم اصول فراهم و برنامه ریزی شده است.

 

مقالات ارائه شده در بیست و هشتمین شماره نشریه «در مسیر استنباط» بدین شرح است:

۱،اباحه در تقسیمات حکم تکلیفی/ مهدی محمدی/ ۹-۱۸

۲،بررسی اصل برائت از منظر فقه و حقوق و لزوم رعایت آن در حق متهم/ جواد زاهدی/ ۱۹-۳۴

۳،بررسي فقهي تعليق در عقد و قرارداد مشروط/ حسین حجتی/  ۳۵-۶۰

۴،منع تسلط کفار بر ممالک اسلامی از منظر فقه /  سید ذکی موسوی/  ۶۱- ۹۲

۵،ارث از دیدگاه فقه اهلبیت/ سید شهنشاه حسینی/  ۹۳-۱۱۸

۶،نقد و بررسی تکفیر از دیدگاه مذاهب اسلامی/ علی اکبر دانش/ ۱۱۹-۱۴۹