به همت مجتمع آموزش عالی فقه؛

انتشار دوازدهمین شماره نشریه تخصصی افق های نو در فقه سیاسی

دوازدهمین شماره نشریه تخصصی افق های نو در فقه سیاسی به همت انجمن فقه سیاسی مجتمع آموزش عالی فقه چاپ و منتشر شد.

دوازدهمین شماره نشریه تخصصی افق های نو در فقه سیاسی به همت انجمن فقه سیاسی مجتمع آموزش عالی فقه چاپ و منتشر شد.

فصلنامه علمی – تخصصی افقهای نو در فقه سیاسی، با هدف عرضه مقالات علمی – تخصصی و ارتقای سطح دانش طالب، دانش پژوهان و پژوهشگران حوزه فقه سیاسی فراهم و برنامه ریزی شده است. لذا دستاندرکاران نشریه امیدوارند در سایه الطاف الهی و حمایت همه جانبه پژوهشگران و محققان ارجمند مجله ای درخور و شایسته در دسترس علاقه مندان حوزه فقه سیاسی و جامعه علمی قرار دهد.

علاقه مندان برای مشاهده وب سایت نشریه می توانند به نشانی http://faf.journals.miu.ac.ir مراجعه فرمایند.