ویژه پاییز و زمستان1401؛

انتشار سی و یکمین شماره نشریه «قرآن و علم»

نشریه علمی قرآن وعلم شماره 31، پاییز و زمستان1401 منتشر شد.

🔶مقالات:

🔻تحلیل کارکردهای جریان ادبی معاصر قرآن//محمدصادق اردلان و…

🔻مؤلفه‌های فرایند ایجاد انگیزش درتربیت اخلاقی ازمنظر قرآن کریم//مسلم احمدلو و…

🔻شیوه الگوزدایی ازچهره‌های منفی درتربیت ازنگاه قرآن//رضا مهدیان فر

🔻بررسی معرفت‌شناسی مکتب مدیریت روابط انسانی از منظر قرآن کریم//عبدالمؤمن حکیمی و …

🔻بررسی اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی پاکستان از منظر آموزه‌های قرآنی//غلام جابر محمدی

🔻عوامل روان شناختی زمینه ساز تلقین درتفسیر نمونه وفی ظلال القرآن//مهدی فراهانی و …

🔻برنامه‌ریزی تولیدی از منظر قرآن باتأکید برالگوی مدیریتی حضرت یوسف(ع)//محمد امیری و …

🔻شیوه‌های تربیت یادگیری اکتشافی درحوزه احکام حقوقی ازمنظر قرآن کریم//سید علی اکبر حسینی و …

🔻اهداف اجتماعی تربیت اقتصادی در قرآن//غلام عباس و …

🔻«نگرش ایمانی» درقرآن کریم؛ رهیافت نظریه ناهماهنگی شناختی در روان‌شناسی اجتماعی//سید سجاد طباطبائی نژاد و …

🔻نقش تربیتی سنت‌های الهی درسوره عنکبوت//باقر ریاحی مهر و …

🔻گردشگری تراز بر اساس آموزه‌های قرآنی//مصطفی محمودی

🔻الگوی تعریف«تفسیر تربیتی»//فاطمه آزادی نژاد و …

🔻بررسی تطبیقی رویکرد اجتماعی در دو تفسیر «الکاشف» و«من هدی القرآن» الاء جواهری//محمدعلی رضایی و …

🔻تبیین الگوی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی ازمنظر قرآن //محمد علوی و…

🔻الگوی خردورزی مدیران آموزش عالی درتفسیر المیزان//فریبا کریمی و..