در مدرسه عالی خواهران نمایندگی گلستان برگزار شد:

کارگاه مهارت های زندگی با موضوع کنترل خشم

کارگاه مهارت های زندگی با موضوع کنترل خشم در مدرسه عالی خواهران نمایندگی گلستان برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه که سه شنبه بیست و سوم اسفندماه برگزار گردید ، دکتر آذرخش ، روانشناس و از اساتید نمایندگی گلستان به ایراد سخن پرداخت.

دکتر آذرخش خشم را واکنشی رفتاری مانند تهاجم دانست و در این خصوص عنوان کرد : خشم یک احساس هست و پرخاشگری رفتار معلول آن که آثار زیانباری نیز به همراه دارد.

وی درخصوص مهارت مهار خشم اظهار داشت : مواقعی که خشمگین هستیم تمرینات تنفسی انجام بدهیم و بدانیم که صحبت کردن با لحن آرام ، شمارش های معکوس ،به یاد آوردن خاطرات خوب و در نهایت ترک آن مکان از خشم ما می کاهد.

وی در این کارگاه عنوان کرد :ما در زندگی باید اول خود را بپذیریم در واقع با پذیرش خود زندگی راحت تر و بهتری خواهیم داشت.